logo
25 χρόνια τώρα λειτουργούμε με μοναδικό στόχο να σας παρέχουμε εξαιρετικές λογιστικές υπηρεσίες
Επικοινωνηστε μαζί μας 2310 556 996
[email protected]
Title Image

Επενδυτικά προγράμματα

Επενδυτικά προγράμματα

Στα πλαίσια της πλήρους υποστήριξης της επιχείρησης, το γραφείο μας και οι έμπειροι εξειδικευμένοι συνεργάτες του, αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών, την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, την παρακολούθηση και διαχείριση επενδυτικών έργων, στα πλαίσια εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων, με σκοπό την χρηματοδότηση των επενδυτικών δραστηριοτήτων της. Αξιοποιώντας έτσι τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται συμβάλλουμε στην δημιουργία μιας σύγχρονης και πλήρως ανταγωνιστικής επιχείρησης.

Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του παρόντος είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.)
 • Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών
 • (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ)
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή
 • Κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές
 • τους (σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 6)

Όροι και προϋποθέσεις:

Χαρακτήρας κινήτρου:

Οι ενισχύσεις έχουν χαρακτήρα κινήτρου, μόνο εφόσον ο δικαιούχος έχει υποβάλει γραπτή αίτηση υπαγωγής σε καθεστώς ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

Περιεχόμενο επενδυτικού σχεδίου – Αρχική Επένδυση

 • δημιουργία νέας μονάδας
 • επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας
 • διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας
 • θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικήςδιαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 • απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού μονάδας που έχει κλείσει

Ελάχιστο Ύψος Επενδυτικών Σχεδίων (ΣΕ ΕΥΡΩ)

 • Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000
 • Μεσαίες επιχειρήσεις, συνεταιρισμοί και cluster: 250.000
 • Μικρές επιχειρήσεις: 150.000
 • Πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100.000
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.): 50.000

Συμμετοχή Φορέα στο Κόστος

Η συμμετοχή του φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να γίνει είτε μέσω ιδίων κεφαλαίων είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)του συνολικού επενδυτικού κόστους δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή

Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020

Χρηματοδοτικές προτεραιότητες

1.Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας

 • Μετάβαση σε δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας
 • Δημιουργία περιβάλλοντος φιλικού προς τις επιχειρήσεις που προσελκύει επενδύσεις
 • Αξιοποίηση της έρευνας και της καινοτομίας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση

 • Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση
 • Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού και πρόσβαση στην απασχόληση με έμφαση στη δημιουργία θέσεων εργασίας ειδικά για τους νέους
 • Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας

3. Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον

 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων
 • Μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – ολοκλήρωση υποδομών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη

 • Δίκτυα μεταφορών με έμφαση στην ολοκλήρωση των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών, τους κάθετους άξονες και τη λειτουργική διασύνδεση των μεταφορικών μέσων
 • Ενεργειακά δίκτυα
 • Ευρυζωνικά δίκτυα

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

 

Καθοριστικό στοιχείο στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της περιόδου 2014-2020 αποτέλεσε η εκπόνηση της εθνικής και των περιφερειακών Στρατηγικών Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση. Στο πλαίσιο των στρατηγικών αυτών, η χώρα και οι Περιφέρειές της καλούνται να εντοπίσουν τις δραστηριότητες εκείνες στις οποίες παρουσιάζουν ή είναι σε θέση να οικοδομήσουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα και σε αυτές να επικεντρώσουν τους διαθέσιμους πόρους και τις προσπάθειες ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη σημαντικών αναπτυξιακών αποτελεσμάτων. Σε εθνικό επίπεδο έχουν προσδιοριστεί οκτώ κλάδοι στους οποίους θα δοθεί προτεραιότητα και αναμένεται να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή στην οικονομική μεγέθυνση.

Οι κλάδοι αυτοί είναι οι εξής:

 • Αγρο-διατροφή
 • Υγεία – φάρμακα
 • Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών
 • Ενέργεια
 • Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη
 • Μεταφορές
 • Υλικά – κατασκευές
 • Τουρισμός, πολιτισμός, δημιουργικές βιομηχανίες
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα – Π.Ε.Π.
Κοινοτικές Πρωτοβουλίες: INTERREG, LEADER, EQUAL, URBAN, κ.α.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε