logo
25 χρόνια τώρα λειτουργούμε με μοναδικό στόχο να σας παρέχουμε εξαιρετικές λογιστικές υπηρεσίες
Επικοινωνηστε μαζί μας 2310 556 996
[email protected]
Title Image

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Γ Κατηγορίας Βιβλία

Η υποχρεωτική ή προαιρετική τήρηση βιβλίων Γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία από την  επιχείρηση, πέρα από τα πλεονεκτήματα που της παρέχει, την επιφορτίζει και με πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα πρέπει να τηρούνται με επιμέλεια, σύμφωνα  με τις ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας.

Θεωρώντας ότι κάθε επιχείρηση είναι μοναδική, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στις ιδιαίτερες ανάγκες της, οργανώνουμε διεξοδικά το λογιστήριο της ώστε να εξασφαλιστεί η άριστη λειτουργία του και με την διαρκή υποστήριξη που παρέχουμε, φροντίζουμε ο επιχειρηματίας να νοιώθει ασφάλεια και σιγουριά.

Κριτήρια για βιβλία γ κατηγορίας (διπλογραφικά βιβλία):

Οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, είναι υποχρεωμένες από την έναρξη των εργασιών τους και ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων τους, να τηρούν βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία

Ένταξη σε βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία με βάση τα ακαθάριστα έσοδα.

Οι υπόλοιποι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα τηρούν βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία ανάλογα με τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους.

Για την εφαρμογή των διατάξεων τα όρια για την ένταξη σε βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως:

 • Βιβλία β κατηγορίας, απλογραφικά βιβλία, μέχρι και 1.500.000 ευρώ
 • Βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία, Άνω των  1.500.000 ευρώ

Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία, βρίσκονται με αναγωγή.

Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία, θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν.

Υποχρεώσεις τήρησης για βιβλία γ κατηγορίας (διπλογραφικά βιβλία):

Ο υπόχρεος για βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία, τηρεί τα ημερολόγια και καθολικά της Γενικής Λογιστικής σύμφωνα με τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. ως προς τη δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβάθμιων, των δευτεροβάθμιων λογαριασμών και των υπογραμμισμένων τριτοβάθμιων λογαριασμών, χωρίς να έχει υποχρέωση να τηρεί ημερολόγιο αναλυτικής λογιστικής και τους λογαριασμούς της 9, με εξαίρεση τον λογαριασμό 94.
Προαιρετικά βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία μπορούν να τηρούν και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν υποχρεούνται από τον νόμο.

Καλύπτοντας λοιπόν πλήρως της ανάγκες μιας επιχείρησης που τηρεί βιβλία γ κατηγορίας, διπλογραφικά βιβλία, το λογιστικό γραφείο μας παρέχει:

Λογιστική κάλυψη Φοροτεχνική υποστήριξη
 • Οργάνωση Αποθηκών (προδιαγραφές, φάσεις παραγωγής, σύνθεση ειδών)
 • Έλεγχος και συμφωνία εμπορικής διαχείρισης – γενικής λογιστικής (αποθήκη, αγορές, πωλήσεις, αξιόγραφα)
 • Εφαρμογή συστημάτων εσωτερικού ελέγχου
 • Κοστολόγηση εισαγωγών
 • Οργάνωση λογιστικών σχεδίων γενικών και κλαδικών
 • Ορθή εφαρμογή λογιστικών αρχών και προτύπων
 • Εφαρμογή  συστημάτων προϋπολογιστικού ελέγχου, cash flow
 • Ενημέρωση και έλεγχος των βιβλίων της σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Μηνιαίος προϋπολογισμός – προσδιορισμός φορολογητέου εισοδήματος.
 • Σύνταξη και υπογραφή των οικονομικών καταστάσεων με οποιονδήποτε κύκλο εργασιών
 • Ανάλυση Ισολογισμού με την χρήση Αριθμοδεικτών
 • Σύνταξη υπογραφή και ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 • Σύνταξη υπολογισμός και υποβολή Φ.Μ.Α.Π.
 • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση όλων των δηλώσεων και εγγράφων
 • Προληπτικός φορολογικός έλεγχος όλων των φορολογικών αντικειμένων της επιχείρησης σας.
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση διενέργειας ελέγχων.
 • Σύνταξη και υποβολή προσφυγών.
Κάλυψη σε Μισθοδοτικά – Εργατικά Θέματα
 • Αξιοποίηση των επιχορηγήσεων για κάλυψη νέων θέσεων εργασίας.
 • Αξιολόγηση υποψηφίων αλλά και υφισταμένων εργαζομένων, με επιστημονικά αποδεκτές διαδικασίες
 • Υπολογισμός κόστους του νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού με απόλυτη ακρίβεια σύμφωνα με τις ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας.
 • Τήρηση με ακρίβεια των υποχρεώσεων της επιχείρησης που απορρέουν από τις διαδικασίες προσλήψεων, απολύσεων, αποχωρήσεων, αδειών, υπερωριών, συμβάσεων μειωμένου ωραρίου και ορισμένου χρόνου, στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 • Η χρήση προγραμμάτων μισθοδοσίας τελευταίας γενιάς που αξιοποιούν πλήρως την σύγχρονη τεχνολογία διασφαλίζουν την ακρίβεια στον υπολογισμό της, (τόσο για κοινές επιχειρήσεις όσο και επιχειρήσεις με οικοδομοτεχνικά έργα), τον επιμερισμό της σε κέντρα κόστους, την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ, αλλά και τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών που μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμες στην επιχείρηση.
 • Αντιμετώπιση εργατικών διαφορών και όπου είναι απαραίτητο με την συμβολή των έμπειρων εργατολόγων δικηγορών συνεργατών μας, εκπροσωπούμε την επιχείρηση στις αρμόδιες υπηρεσίες.
Μηχανοργάνωση – Μηχανογραφική υποστήριξη
 • Επιλογή κατάλληλου μηχανογραφικού υλικού (Η/Υ, περιφερειακά)
 • Επιλογή του κατάλληλου για την επιχείρηση Software
 • Συνεργασία με τις πιο γνωστές εταιρίες παραγωγής λογισμικού για επιχειρήσεις και λογιστήρια.
 • Παραμετροποίηση εφαρμογών
 • Κωδικοποίηση Αποθήκης – Πελατών – Προμηθευτών – Αξιογράφων – Παραγωγής
 • Σχεδιασμός παραστατικών στις Πωλήσεις και τις Αγορές
 • Εφαρμογή Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων
 • Σχεδιασμός της ενημέρωσης της Γενικής Λογιστικής από την Εμπορική Διαχείριση
 • Έλεγχος σωστής λειτουργίας των παραμετροποιήσεων
 • Εκπαίδευση του προσωπικού της επιχείρησης στον χειρισμό του λογισμικού αλλά και στα προϊόντα της Microsoft (Word, Excel)
Κάλυψη σε θέματα Εμπορικού Δικαίου Νομικών Προσώπων
 • Συστάσεις Ο.Ε., Ε.Ε., Κοινοπραξίες, Ατομικές Επιχειρήσεις
 • Μεταβολές, μετατροπές, συγχωνεύσεις απορροφήσεις, αξιοποιώντας τους ισχύοντες αναπτυξιακούς νόμους και κίνητρα
 • Λύσεις-εκκαθαρίσεις

*Από την αρχή της συνεργασίας μας, είμαστε δεσμευμένοι να διατηρήσουμε την μυστικότητα των δεδομένων και των στοιχείων της επιχείρησής σας.

*Στηρίζουμε την βραβευμένη για τα εξειδικευμένα προγράμματα λογιστικής Epsilon net και χρησιμοποιούμε την cloud λογιστική εφαρμογή της , “Epsilon Cloud”, που προσφέρει ελευθερία στον επιχειρηματία δίνοντας του άμεση πρόσβαση σε όλα τα αρχεία που χρειάζεται.

Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε