logo
25 χρόνια τώρα λειτουργούμε με μοναδικό στόχο να σας παρέχουμε εξαιρετικές λογιστικές υπηρεσίες
Επικοινωνηστε μαζί μας 2310 556 996
[email protected]
Title Image

ΠΟΛ.1092/23.6.2005

ΘΕΜΑ: Έντυπα εφαρμογής της Σύμβασης Αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας.

Σας γνωρίζουμε ότι από 1ης Ιανουαρίου 2005, έχει τεθεί σε εφαρμογή η Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας (Νόμος 3228/2004, Φ.Ε.Κ. 32τΑ/9.2.2004).

Για την εφαρμογή της σύμβασης αυτής στην Ελλάδα, οι δύο φορολογικές διοικήσεις συμφώνησαν η Ελληνική πλευρά να δέχεται το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που εκδίδουν οι τουρκικές αρχές (ως συνημμένο υπόδειγμα) καθώς και την αίτηση για την εφαρμογή της Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας & Τουρκίας η οποία θα είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη & σφραγισμένη μόνο από την Τουρκική επιχείρηση ή φυσικό πρόσωπο που ζητά την εφαρμογή της Σύμβασης (ως συνημμένο υπόδειγμα).

Σημειώνεται, ότι το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας που θα προσκομίζεται, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μετάφραση στα Ελληνικά.

Επίσης, επισημαίνεται ότι τόσο το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας, όσο και η αίτηση εφαρμογής, θα πρέπει να φέρουν πρωτότυπη υπογραφή και σφραγίδα. Εξυπακούεται ότι φωτοαντίγραφα δεν θα γίνονται αποδεκτά.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ MINISTRY OF FINANCE
Ιο αντίγραφο για την Ελληνική Φορολογική Αρχή – 1st copy for the Hellenic Tax Authority

ΑΙΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

CLAIM
FOR THE APPLICATION OF THE DOUBLE TAXATION AGREEMENT BETWEEN GREECE AND TURKEY

Αυτή η αίτηση ισχύει για ένα ημερολογιακό έτος – This claim is valid for one calendar year

Ι. ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ TOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
BENEFICIAL OWNER OF THE INCOME (block letters)

Πλήρες όνομα / επωνυμία / τίτλος
Full Name or Name of firm ………………………………………………………………………………………………………………………………

Νομική μορφή
Legal form ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δραστηριότητα / επάγγελμα
Activity/profession………………………………………………………………………………………………………………………….

Πλήρης δ/νση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας, χώρα)
Full address (street, city, postal code, country) ………………………………………………………………………………………………

Όνομα και διεύθυνση αντιπροσώπου στην Ελλάδα
Name and address of Representative in Greece (if any) …………………………

Ημερομηνία σχετικού συμφωνητικού – Date of Power of Attorney (if any) …………………..

ΙΙ. Ο ΚΑΤΑΒΑΛΛΩΝ TO ΕΙΣΟΔΗΜΑ
PAYER OF THE INCOME

Πλήρες όνομα / επωνυμία / τίτλος
Full Name or Name of firm ………………………………………………………………………………………………………………………………

Νομική μορφή
Legal form ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Δραστηριότητα / επάγγελμα
Activity/profession…………………………………………………………………………………………………………………………..

Πλήρης δ/νση (οδός, πόλη, ταχ. κώδικας)
Full address (street, city, postal code) ……………………………………………………………………………………………………………

ΙΙΙ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – DESCRIPTION OF THE INCOME

………………………………………………….

………………………………………………….

IV. ΕΤΟΣ ΚΤΗΣΗΣ TOY ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ…………………………………………

YEAR DURING WHICH THE INCOME BECAME DUE………………………………

V. ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – FURTHER DETAILS
Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου αποκτήθηκε το εισόδημα:
During any calendar year in which the above specified income became due:
a) ασχοληθήκατε με εμπόριο ή άλλες εργασίες μέσω μιας μόνιμης εγκατάστασης
που βρίσκεται στην Ελλάδα ; |__| ΝΑΙ-YES
were you engaged in trade or business in Greece through a permanent establishment |__| ΟΧΙ-ΝΟ
situated therein?

b) ήσαστε εταίρος μιας προσωπικής εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί στην Ελλάδα; |__| ΝΑΙ-YES
were you a member of a partnership created or organized within Greece? |__| ΟΧΙ-ΝΟ

c) ήσαστε μέτοχος μιας ανώνυμης εταιρείας που ιδρύθηκε και λειτουργεί κατά τους ελληνικούς νόμους; |__| ΝΑΙ-YES

did you possess a holding in a company created under Hellenic law? |__| ΟΧΙ-ΝΟ

Για οποιαδήποτε καταφατική απάντηση στις ερωτήσεις της περίπτωσης V, να δοθούν λεπτομερή στοιχεία (π.χ. ποσοστό συμμετοχής κλπ.) στην ένδειξη «Παρατηρήσεις».

If any answer to be given under (V) is «yes», give full particulars (e.g. percentage of participation e.t.c.) under item «Observations».

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ . OBSERVATIONS ……………………………………

…………………………………………………..

…………………………………………………..

VI. ΔΗΛΩΣΗ TOY ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ – DECLARATION OF THE BENEFICIARY

Δηλώνω ότι είμαι ο πραγματικός δικαιούχος τον εισοδήματος που αναφέρεται στην προηγούμενη σελίδα και ότι τα αναφερόμενα σ’ αυτή την αίτηση είναι απολύτως ακριβή.

I hereby declare that I am beneficially entitled to the income stated overleaf and that the particulars given in this Claim are true in every respect.

Τόπος και ημερομηνία – Place and date Υπογραφή και σφραγίδα του δικαιούχου
Signature and stamp of the beneficiary

…………………. ………………….

THE REPUBLIC OF TURKEY
MINISTRY OF FINANCE
General Directorate of Revenues

Subject: Certification of Residence with Respect to Agreement between Turkey and
……. for Avoidance of Double Taxation With Respect To Taxes on Income

Date : …../…/2005

TO WHOM IT MAY CONCERN

Name :
Address :
Tax Office : ……Tax Office
Tax Number :

I certify that ……………… is resident on Turkey and subject to ……. Tax

With respect to its worldwide income.

FOR THE MINISTER

NAME/SIGN
Directorate General of Revenues
Ministry of Finance