logo
25 χρόνια τώρα λειτουργούμε με μοναδικό στόχο να σας παρέχουμε εξαιρετικές λογιστικές υπηρεσίες
Επικοινωνηστε μαζί μας 2310 556 996
[email protected]
Title Image

600 ευρώ: H διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης

600 ευρώ: H διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του Τaxis, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr).
Με δύο τρόπους μπορούν οι επιστήμονες να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης του υπουργείου Εργασίας, προκειμένου να εισπράξουν το επίδομα των 600 ευρώ έως το τέλος του μήνα.

λογιστής θεσσαλονίκη

Το πρόγραμμα αφορά 180.390 επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες που πλήττονται από τον κορονοϊό και θα υλοποιηθεί με το σύστημα της επιταγής κατάρτισης. Οι δικαιούχοι του θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα 100 διδακτικών ωρών και διαπιστευμένους φορείς θα πιστοποιήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απέκτησαν.

 

Οι επιστήμονες – δικαιούχοι θα λάβουν επίδομα ύψους 600 ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σε δύο δόσεις και θα είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

 

Οι 6 βασικοί επιστημονικοί κλάδοι που μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είναι οι εξής:

– δικηγόροι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή με έμμισθη εντολή, καθώς και οι ασκούμενοι δικηγόροι,

– συμβολαιογράφοι, δικαστικοί επιμελητές

– μηχανικοί όλων των ειδικοτήτων

– οικονομολόγοι/λογιστές ανεξαρτήτως τάξεως

– εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων

– ιατροί όλων των ειδικοτήτων

– ερευνητές ανεξαρτήτως ερευνητικού κλάδου.

Αφιερώνοντας μόλις ένα λεπτό από τον πολύτιμο χρόνο σας συμπληρώνετε τη φόρμα με τα στοιχεία σας και δεν ασχολείστε άλλο. Στη συνέχεια ένα εξειδικευμένο στέλεχος του συνεργαζόμενου παρόχου κατάρτισης, θα επικοινωνήσει μαζί σας, να σας ενημερώσει για τα δικαιολογητικά που χρειάζονται, για την υλοποίηση της εκπαίδευσης των 100 ωρών και την είσπραξη του ποσού των 600 ευρώ (καθαρών) από εσάς στο λογαριασμό σας.

Η διαδικασία είναι απλή και γίνεται ηλεκτρονικά, με τους κωδικούς του Τaxis, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, επιλέγοντας υποχρεωτικά ανάμεσα στις εξής δύο εναλλακτικές διαδρομές:

Α)  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος να συμπληρώσει και να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω διαδικτύου, κάνοντας χρήση των κωδικών taxisnet που διαθέτει, στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr), τη φόρμα «Ηλεκτρονική Αίτηση Συμμετοχής».

1. Να συμπληρώσει τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζα), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

2. Να επιβεβαιώσει τα στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

3. Να επιλέξει το αντικείμενο κατάρτισης που επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων

4. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της.

Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ είναι αυστηρά προσωπικός και μοναδικός για κάθε αίτηση συμμετοχής, χορηγείται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ με την υποβολή της, αποτελεί το αποδεικτικό της υποβολής της και χρησιμοποιείται αντί για το ονοματεπώνυμο του αιτούντος σε όλα τα έγγραφα (Μητρώα, πίνακες, επιταγή κατάρτισης, κ.ά.) που δημοσιεύονται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με αυτή την Διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου και λήγει την Πέμπτη 16 Απριλίου και ώρα 23:59.

 

Β) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ο ενδιαφερόμενος να εξουσιοδοτήσει απευθείας τον πάροχο κατάρτισης της επιλογής του (ο οποίος πρέπει να έχει συμπεριληφθεί υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων της Δράσης), προκειμένου για λογαριασμό του δικαιούχου να πράξει τα εξής:
Α) Να συμπληρώσει στο περιβάλλον του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ), με τη χρήση των κωδικών taxisnet που ο ίδιος ο πάροχος κατάρτισης διαθέτει ως επιχείρηση, τα ακόλουθα στοιχεία του ωφελούμενου:

1. Το ΑΦΜ του ωφελουμένου, το επώνυμο, το όνομα και το κύριο ΚΑΔ που είναι ήδη ενταγμένος. Το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης θα αναλαμβάνει τη διασταύρωση των στοιχείων.

2. Στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού (IBAN, Τράπεζας), στον οποίο και θα καταβληθεί το εκπαιδευτικό επίδομα για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης.

3. Στοιχεία επικοινωνίας του και να συμπληρώσει υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

4. Να υποβάλλει το αντικείμενο κατάρτισης που ο ωφελούμενος επιθυμεί μεταξύ των δέκα προτεινόμενων αντικειμένων.

5. Να διαφυλάξει το αποδεικτικό υποβολής της αίτησής του, το οποίο αναγράφει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ), καθώς και την ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής της, κατά τα ως άνω αναφερόμενα.

Β) Να χρησιμοποιήσει τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) προκειμένου να προβεί απευθείας στην ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την αυτή την διαδικασία αρχίζει από την Πέμπτη 9 Απριλίου και λήγει την Δευτέρα 20 Απριλίου και ώρα 15:00.

Το επίδομα

Το επίδομα του ωφελούμενου της δράσης ανέρχεται σε 6 ευρώ/ώρα κατάρτισης και συνολικά
στο ποσό των 600 ευρώ για το σύνολο των 100 διδακτικών ωρών τηλεκατάρτισης. Το εκπαιδευτικό
επίδομα καταβάλλεται τμηματικά σε δύο δόσεις ως εξής:

α) Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης του ωφελούμενου, η οποία συνιστά την είσοδό του στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, καταβάλλεται προκαταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 400 ευρώ, με την οποία δύναται ο δικαιούχος να διευκολυνθεί στην τυχόν προμήθεια απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την υλοποίηση του προγράμματος τηλεκατάρτισης,

β) Με την ολοκλήρωση του προγράμματος τηλεκατάρτισης, δηλαδή με τη συμπλήρωση των 100 διδακτικών ωρών καταβάλλεται το υπόλοιπο του εκπαιδευτικού επιδόματος, ύψους 200 ευρώ.

Η επιταγή κατάρτισης
Αφορά στην οικονομική αξία ποσού έως 470 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στον πάροχο κατάρτισης, αποδίδεται για την παροχή υπηρεσιών τηλεκατάρτισης 100 διδακτικών ωρών, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και η αμοιβή του φορέα πιστοποίησης.

Στον φορέα πιστοποίησης αποδίδεται μέσω του παρόχου κατάρτισης, για την πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης, εφόσον ο δικαιούχος επιλέξει να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης, ποσό ύψους έως 50 ευρώ ανά δικαιούχο.

Με την ενεργοποίηση της επιταγής κατάρτισης, το αργότερο την 20η /4/2020, και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλλεται στον πάροχο ποσό ύψους 20 ευρώ για κάθε ωφελούμενο.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλλεται στον πάροχο ποσό ύψους 400 ευρώ για κάθε ωφελούμενο.

Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν ολοκληρώσει το πρόγραμμα, η επιταγή κατάρτισης μειώνεται αναλογικά ανά μη υλοποιηθείσα ώρα κατάρτισης.

Με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης και εφόσον υποβληθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, καταβάλλεται στον πάροχο το ποσό έως των 50 ευρώ που αντιστοιχεί στο κόστος πιστοποίησης.

Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση πραγματοποιείται μέσα από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (https://elearning.yeka.gr ).

Αντικείμενα κατάρτισης

Οι επιστήμονες – δικαιούχοι του προγράμματος θα μπορούν να επιλέξουν ένα από τα 10 προσφερόμενα αντικείμενα κατάρτισης:

– Προστασία προσωπικών δεδομένων (GDPR/DPO)
– Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
– Ηλεκτρονικό Εμπόριο-Ηλεκτρονικές Συναλλαγές, με σύγχρονα λογισμικά και εργαλεία
– Βασικές Ψηφιακές Δεξιότητες, σε λογισμικά της πλέον πρόσφατης έκδοσης
– Σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές/ Ψηφιακή υπογραφή – Ψηφιακά πιστοποιητικά – Ψηφιακή ανταπόκριση με το δημόσιο/ Τηλεργασία & Τηλεδιάσκεψη
– Τεχνικός προγραμματισμού έξυπνων κτιρίων (SMART BUILDINGS)
– Διαχείριση έργων & Διαδικτυακή Συνεργασία
– Σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές σε ψηφιακό περιβάλλον
– Μέτρα πρόληψης και ελέγχου λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής φροντίδας υγείας
– Χρήση τεχνικών και εργαλείων προώθησης μέσα από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Marketing), με σύγχρονα εργαλεία και mobile εφαρμογές.