logo
25 χρόνια τώρα λειτουργούμε με μοναδικό στόχο να σας παρέχουμε εξαιρετικές λογιστικές υπηρεσίες
Επικοινωνηστε μαζί μας 2310 556 996
[email protected]
Title Image

Ηλεκτρονικά Βιλία: Όλες οι αλλαγες που φέρνουν

Ηλεκτρονικά Βιλία: Όλες οι αλλαγες που φέρνουν

 

Online στους servers της ΑΑΔΕ και όχι σε κάποιο ντουλάπι στο λογιστήριο ή στο σπίτι, θα φυλάσσονται στην πραγματικότητα πλέον τα βιβλία εσόδων – εξόδων κάθε επιχείρησης και ελεύθερου επαγγελματία. Οι ελεγχόμενοι που θα καλούνται για έλεγχο, θα πρέπει να δικαιολογήσουν τυχόν αποκλίσεις από τα στοιχεία που ήδη γνωρίζουν στην εφορία για αυτούς οι ελεγκτές, πριν καν εκδώσουν εντολές ελέγχου.

Το νέο ηλεκτρονικό σύστημα θα λέγεται «myDATA» (δηλαδή my Digital Accounting and Tax Application), με βάση το οποίο η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Κέρδη για όλους

Με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ, τα οποία παρουσιάστηκαν επισήμως χθες από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών, διευκολύνονται οι επιχειρήσεις για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, καθώς οδηγούν σε αυτόματη συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).
Ταυτόχρονα όμως με τη μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, τα ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ λειτουργούν και ως μηχανισμός οικειοθελούς συμμόρφωσης και πρόληψης της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. Για παράδειγμα, αν ο Λήπτης διαβιβάζει Αντικριζόμενα Παραστατικά ημεδαπής, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον Εκδότη, δημιουργείται λόγος φορολογικού ελέγχου της ασυμφωνίας με τα ηλεκτρονικά βιβλία του Εκδότη.
Η επιτάχυνση των ελέγχων πάντως, επιφέρει και οφέλη υπέρ των συνεπών επιχειρήσεων, όπως την ταχύτερη επιστροφή των φόρων που δικαιούνται.

Λύσεις για όλους

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν μηχανογραφημένα λογιστήρια και θα μπορούν να διαβιβάζουν μαζικά και αυτοματοποιημένα τα αναγκαία δεδομένα. Αλλά και οι πιο μικρές επιχειρήσεις, θα μπορούν να διαβιβάζουν τα δεδομένα με απλό τρόπο, μέσω ειδικής φόρμας καταχώρισης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Συγκεκριμένα, για τις Επιχειρήσεις που εκδίδουν μικρό αριθμό παραστατικών και δεν χρησιμοποιούν συστήματα λογισμικού, προβλέπεται δυνατότητα καταχώρησης της Σύνοψης των Παραστατικών σε Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, χωρίς να απαιτούνται άλλα έξοδα προμήθειας λογισμικού κλπ.

Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ δεν παύει η λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ κρίσιμος παραμένει και ο ρόλος του λογιστή για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA.

Τα Ηλεκτρονικά Βιβλία τίθενται σε δημόσια διαβούλευση από την ΑΑΔΕ και παρατηρήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 6/9/2019 στο [email protected]

Τι είναι και πως λειτουργούν

Το myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων ΑΑΔΕ, στα οποία:
• παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και
• απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων
Σταδιακά από τα τέλη του 2019, όλες οι Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα , θα πρέπει να μεταβούν στο νέο σύτημα.

Ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης εξετάζεται να οριστεί η 20η ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ. Δηλαδή:
– σε μηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις που τηρούν Λογιστικά Αρχεία με διπλογραφικό σύστημα (πρώην Α΄κατηγορίας βιβλία) και
– σε τριμηνιαία βάση για τις Επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης (πρώην Β΄και Γ’ Κατηγορίας).

Αν η ημέρα αυτή είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, η προθεσμία θα επεκτείνεται ως την επόμενη εργάσιμη.

Ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης ηλεκτρονικά για τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης, θα οριστεί η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Ειδικά για τις Επιχειρήσεις που δεν υπάγονται σε ΦΠΑ, η προθεσμία διαβίβασης θα συμπίπτει με την τρίμηνη προθεσμία υποβολής δήλωσης ΦΠΑ του απλογραφικού συστήματος (δηλ. σε τριμηνιαία βάση).

Τι εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία

Η πλατφόρμα myDATA της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει δύο Βιβλία:

1. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

2. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση

Τα δεδομένα καταχωρούνται τυποποιημένα, ως εξής:

1. Σύνοψη Παραστατικών εσόδων / εξόδων της Επιχείρησης: περιλαμβάνει δεδομένα όπως, στοιχεία αντισυμβαλλόμενων, αξίες, φόροι, χαρτόσημα, τέλη, κρατήσεις, χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών – υπηρεσιών)

2 Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης: Περιλαμβάνεται σύνοψη και όχι το σύνολο των διενεργούμενων λογιστικών εγγραφών κάθε φορολογικού έτους, διακριτά οι εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και συγκεντρωτικά τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων,

3. Παραστατικά: καταχωρούνται σε ειδικές Στήλες

• Τιμολόγιο Πώλησης
• Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών
• Τίτλος Κτήσης
• Πιστωτικό Τιμολόγιο
• Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης
• Παραστατικό Διακίνησης
• Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών
• Απόδειξη Λιανικής Πώλησης
• Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης
• Συμβόλαιο (έσοδο ή έξοδο)
• Ειδικό στοιχείο (απόδειξη
είσπραξης/πληρωμής)
• Μισθοδοσία
• Αποσβέσεις
• Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων

Για τις συναλλαγές λιανικής που διενεργούνται υποχρεωτικά με τη χρήση ΦΗΜ που θα είναι συνδεδεμένες με την ΑΑΔΕ, μέχρι την ενεργοποίηση της δυνατότητας απευθείας διασύνδεσης των ΦΗΜ, οι συναλλαγές λιανικής θα καταχωρούνται συγκεντρωτικά μέσω συστήματος λογιστικής ή της φόρμας καταχώρησης

Το κύριο βάρος πάντως πέφτει άμεσα στην Αυτόματη διαβίβαση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων από τους παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην πλατφόρμα myDATA, μέσω απευθείας σύνδεσης του λογισμικού ή συμπλήρωσης στην Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ των σχετικών στοιχείων συναλλαγών.

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση Τυποποιημένων Δεδομένων Παραστατικών στο Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών χορηγείται από την ΑΑΔΕ Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης.
Στη συνέχεια ενημερώνονται αυτόματα το Αναλυτικό Βιβλίο και το Συνοπτικό Βιβλίο για κάθε Επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεθόδου τήρησης λογιστικού συστήματος (απλογραφικό – διπλογραφικό.

Ποιος διαβιβάζει και τι…

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΚΔΟΤΗ: Η Επιχείρηση διαβιβάζει τη Σύνοψη όλων των Παραστατικών που εκδίδει (χονδρική, λιανική, προς επιχείρηση ή ιδιώτη στην Ελλάδα ή το εξωτερικό). Με τη διαβίβαση από τον Εκδότη ενημερώνονται αυτόματα και τα Ηλεκτρονικά Βιβλία του Λήπτη που τηρεί ΕΛΠ.

Με τη διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών από τον Εκδότη ενημερώνονται αυτόματα:
Α. τα Έσοδα των δικών του Ηλεκτρονικών Βιβλίων
Β. τα Έξοδα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων του αντισυμβαλλόμενου

Εφόσον ο Εκδότης είναι συνεπής, ο Λήπτης ΔΕΝ χρειάζεται να διαβιβάσει Σύνοψη για τα παραστατικά αυτά.
Ο Λήπτης υποχρεούται να διαβιβάζει Σύνοψη:
– των μη Αντικριζόμενων Παραστατικών που λαμβάνει. Πρόκειται για παραστατικά εξόδων του, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης, ημεδαπής / αλλοδαπής
– των Αντικριζόμενων Παραστατικών που έχει λάβει, είτε από Εκδότη αλλοδαπής, είτε από Εκδότη ημεδαπής που δεν διαβίβασε τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία

Με τη διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών από τον Λήπτη ενημερώνονται αυτόματα τα Έξοδα των δικών του Ηλεκτρονικών Βιβλίων.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά όταν ο Λήπτης διαβιβάζει Αντικριζόμενα Παραστατικά ημεδαπής, λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης διαβίβασης από τον Εκδότη, δημιουργείται λόγος φορολογικού ελέγχου της ασυμφωνίας με τα ηλεκτρονικά βιβλία του Εκδότη.
Η ασυνέπεια του Εκδότη ΔΕΝ επηρεάζει την ορθή αποτύπωση των φορολογικών αποτελεσμάτων του Λήπτη
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β).

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΗΠΤΗ: Η Επιχείρηση διαβιβάζει Σύνοψη των Παραστατικών που λαμβάνει στις εξής περιπτώσεις:
– Παραστατικά αγοράς αγαθών, εξόδων, υπηρεσιών, από υπόχρεους σε τήρηση ΕΛΠ που εκδίδουν στοιχεία λιανικής και από μη υπόχρεους σε τήρηση ΕΛΠ (λ.χ. ιδιώτες, αλλοδαπές επιχειρήσεις)
– Παραστατικά αγοράς αγαθών / υπηρεσιών από Εκδότη υπόχρεο σε τήρηση ΕΛΠ, μόνο μετά την παράλειψη διαβίβασης της Σύνοψης Παραστατικού από τον Εκδότη εντός της σχετικής προθεσμίας.
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Κάθε Επιχείρηση διαβιβάζει τους Χαρακτηρισμούς Συναλλαγών και τις Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης που την αφορούν myDATA – Ηλεκτρονικά Βιβλία ΑΑΔΕ, ως εξής:
– Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής
– Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής
– Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων-Εξόδων
– Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη – ημεδαπής / αλλοδαπής
– χονδρικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών/διακίνησης
– λιανικές πωλήσεις αγαθών/υπηρεσιών
– αγορές / έξοδα / λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών λιανικής
– διακριτά για μισθοδοσία (μηνιαία) – αποσβέσεις (ετήσια), συγκεντρωτικά για λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων /εξόδων (π.χ. προβλέψεις, αναμορφώσεις κ.α. στο τέλος έκαστου φορολογικού έτους)
Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης του Εκδότη και του Λήπτη για συναλλαγές ημεδαπής / αλλοδαπής π.χ. συναλλαγές χονδρικής (Β2Β).
Περιλαμβάνονται και οι συναλλαγές με το Δημόσιο (B2G), Μη Αντικριζόμενα είναι τα Παραστατικά που περιέχουν τα στοιχεία ταυτοποίησης μόνο του Εκδότη (συναλλαγές λιανικής ημεδαπής / αλλοδαπής – B2C) B2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη – ημεδαπής / αλλοδαπής αποκτήσεις – λήψη παρεχόμενων υπηρεσιών χονδρικής αλλοδαπής, παραστατικά περ. Α1 με αποστολέα το Λήπτη, λόγω παράλειψης διαβίβασης από τον Εκδότη ημεδαπής

Τι διαβιβάζει ο Εκδότης του Παραστατικού
Ο Εκδότης υποχρεούται να διαβιβάζει τις Συνόψεις όλων των Παραστατικών που εκδίδει (B2B-B2GB2C). Ειδικότερα:
– τα Αντικριζόμενα Παραστατικά του, δηλαδή τα παραστατικά που εκδίδει προς Λήπτες (B2BB2G) που τα στοιχεία ταυτοποίησης τους αναγράφονται σε αυτά (κατά βάση τα Τιμολόγια Πώλησης ημεδαπής / αλλοδαπής ) κατά ΕΛΠ
– τα μη Αντικριζόμενα Παραστατικά του, δηλαδή τα παραστατικά που εκδίδει προς ιδιώτες ημεδαπής / αλλοδαπής (B2C) των οποίων τα στοιχεία ταυτοποίησης δεν αναγράφονται σε αυτά

Τι διαβιβάζουν όλες οι Επιχειρήσεις;
Όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Παραστατικά που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει.
Σκοπός του Χαρακτηρισμού είναι η ορθή λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών στα Ηλεκτρονικά Βιβλία.
Ο Χαρακτηρισμός Συναλλαγών περιλαμβάνει:
α) την κατάταξη των συναλλαγών εξόδων σε αγορές – έξοδα – πάγια κ.ά.
β) την κατάταξη των συναλλαγών εσόδων σε πωλήσεις αγαθών – υπηρεσιών – παγίων κ.ά.
Ανάλογα με τον τρόπο διαβίβασης που θα επιλέξει η Επιχείρηση, ο Χαρακτηρισμός των Εσόδων μπορεί να γίνεται:
– είτε κατά τη διαβίβαση της Σύνοψης του Παραστατικού
– είτε εκ των υστέρων, μεμονωμένα ή μαζικά.
Ο Χαρακτηρισμός των Εξόδων γίνεται πάντοτε εκ των υστέρων.

Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης
Όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική τους βάση, για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους.
Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται αυτοματοποιημένα (μέσω διαλειτουργικότητας) ή καταχωρητικά. Διαβιβάζονται:
– διακριτά για τις εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και – συγκεντρωτικά για τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων, που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου (τουλάχιστον μία εγγραφή για τα έσοδα και τουλάχιστον μία για τα έξοδα)
Στην περίπτωση αυτή όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν:
Εκροές – Εισροές ΦΠΑ και φόρος που προκύπτει
Τέλη Χαρτοσήμου, λοιπά Τέλη και Κρατήσεις

Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο)
Περιλαμβάνει σε σύνοψη τις παρακάτω πληροφορίες, μετά την ενημέρωση του Αναλυτικού Βιβλίου, σε επίπεδο εσόδων – εξόδων ανά μήνα:
Εισοδήματα και Φόρος που προκύπτει μετά την εκκαθάριση
Παρακρατούμενοι Φόροι
Λοιποί Φόροι protothema.gr