logo
25 χρόνια τώρα λειτουργούμε με μοναδικό στόχο να σας παρέχουμε εξαιρετικές λογιστικές υπηρεσίες
Επικοινωνηστε μαζί μας 2310 556 996
[email protected]
Title Image

Τα Λογιστικά της Επανάστασης

Τα Λογιστικά της Επανάστασης

ΑΜΟΙΒΕΣ

λογιστικα

Διαφορετικές  πηγές αναφέρουν τις διαφορετικές Αμοιβές των αγωνιστών:

10 γρό­σια – Στε­ρε­ο­ελ­λα­δί­τες πο­λέ­μαρ­χοι του 1821, Α­να­στα­σί­ου Γού­δα

20 γρό­σια – Οδυσ­σέ­ας Αν­δρού­τσος, Κάρ­που Πα­πα­δό­που­λου και Α­να­στα­σί­ου Γού­δα

30 γρό­σια – Α­πο­μνη­μο­νεύ­μα­τα Κο­λοκο­τρώ­νη Θε­ο­δώ­ρου « Ε­κεί­νη την χρο­νιά η Κα­ρύ­ται­να έδω­σε 900.000 γρό­σια εις τους στρα­τιώ­τας δια μι­σθούς πέ­ντε μη­νών» (Α­πο­μνη­μο­νεύ­μα­ τα Κο­λο­κο­τρώ­νη Θε­ο­δώ­ρου), δη­λα­δή 900.000 γρό­σια/5 μή­νες/30 γρό­σια το ά­το­μο=6.000 άτομα.)

60 γρό­σια – Οι Ναυ­μα­χί­ες του 1821, Α­ντω­νί­ου Αν­δρέα Μια­ού­λη, Α­λε­ξάν­δρου Κριε­ζή

70 γρό­σια – Απομνημο­νεύ­μα­τα για την ε­πα­νά­στα­ση του 1821, Φω­τά­κου

Α­πό τα πα­ρα­πά­νω η α­να­φο­ρά του γέ­ρου του Μω­ριά για τα 30 γρό­σια εί­ναι μάλ­λον η συ­νή­θης α­μοι­βή των α­γω­νι­στών του 1821. Οι με­γα­λύ­τε­ρες ή μι­κρό­τε­ρες α­μοι­βές προ­φα­νώς α­φο­ρούν βαθ­μο­φό­ρους ή ε­ξει­δι­κευ­μέ­νες α­μοι­βές ή πα­ρο­χές.

Η α­να­φο­ρά μι­σθο­δο­σί­ας α­πό τον Κα­πο­δί­στρια ε­νι­σχύ­ει την ά­πο­ψη αυτή μια και η συ­νο­λι­κή α­μοι­βή ή­ταν: με­ρί­δα + σι­τη­ρέ­σιον + μι­σθός = 3,125 γρό­σια η με­ρί­ δα + 15 πα­ρά­δες [0,375 γρό­σια] σι­τη­ρέσιο + 25 γρό­σια μι­σθός = 28,5 γρό­σια.

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Το κό­στος ζω­ής ή­ταν εν­δει­κτι­κά:

  • Βο­δι­νό 6 πα­ρά­δες η ο­κά
  • Άρ­τος (ψω­μί) 4 πα­ρά­δες η ο­κά
  • Αρ­νί 12 πα­ρά­δες
  • Το έ­ριο κό­στι­ζε 20 πα­ρά­δες η ο­κά (Beaujour, σελ. 153-156).

Η ε­τή­σια δια­τρο­φή (σύμ­φω­να με τον Beaujour) έ­χει υπο­λο­γι­σθεί ως ε­ξής:

36-40 πα­ρά­δες για άρ­το

18-20 πιά­στρα για διά­φο­ρα εί­δη δια­ τρο­φής ό­πως χα­βιά­ρι, α­ντζού­γιες, καρ­ πούς, λα­χα­νι­κά κ.λπ.

Με ερ­γα­σί­α 200 η­με­ρών μπο­ρού­σε να ζή­σει για έ­ναν ο­λό­κλη­ρο χρό­νο (Χου­μα­νί­δης, σελ. 410).

Το στρέμ­μα πω­λεί­το 10 γρό­σια και τα κα­λύ­τε­ρα στρέμ­μα­τα έ­φτα­ναν και τα 60 γρό­σια το στρέμ­μα (Ε­πι­στο­λαί Κα­ πο­δί­στρια, Τό­μος Δ).

ΑΜΟΙ­ΒΕΣ ΠΛΟΙΩΝ

Το κό­στος μιας Γο­λέ­τας εί­ναι 20.000 γρό­σια και ε­νός μι­κρού πλοί­ου 5.000 γρό­σια. Δια­βά­ζου­με πως οι α­μοι­βές ο­ρί­ζο­νται στο «να τον πλη­ρω­θώ­σιν ε­ντός δύ­ο μη­νών προ­θε­σμί­ας ει­κο­σι­πέ­ντε χι­λιά­δες γρό­σια, εξ ων εί­κο­σι χι­λιά­δες για μί­αν Γολέτ­ταν… και πέ­ντε χι­λιά­δες δι’ έν άλ­λο πλοί­ον» (Οι Ναυ­μα­χί­ες του 1821, Α­ντω­νίου Αν­δρέ­α Μια­ ού­λη, Α­λε­ξάν­δρου Κριε­ζή, σε­λίς 26).

Η τι­μή για να γί­νει έ­να πλοί­ο μπουρ­λό­το ή­ταν πε­ρί­που 40.000 γρό­σια. «Και γνω­στόν υ­πάρ­χει ότι α­ντί 40.000 γρο­σί­ων δι’ο­μο­λό­γου υ­πο­γε­γραμ­μέ­νου παρ’ ό­λων των πο­λε­μάρ­χων, πρώ­τος ο Ιω­άν­νης Θε­ο­δό­σης προ­σέ­φε­ρεν το πλοί­ο του» (Οι Ναυ­μα­χί­ες του 1821, Αντω­νί­ου Αν­δρέ­α Μια­ού­λη, Α­λε­ξάν­δρου Κριε­ζή, σε­λίς 86). «Τα κα­ρά­βια τα έ­κα­μα πα­ζά­ρι για 110.000 γρό­σια» (Α­πό­μνη­μο­νεύ­μα­τα Κο­λο­κο­τρώ­νη Θεο­δώ­ρου, σε­λίς 120). «Τα σκου­τιά για τα μπουρ­λό­τα κόστι­ζαν α­πό 100 έ­ως και 300 γρό­σια» (Α­πο­μνη­μο­νεύ­μα­τα Μα­κρυ­γιάν­νη, σελ. 149).

 

ΠΡΩ­ΤΟΣ Ι­ΣΟ­ΛΟ­ΓΙ­ΣΜΟΣ

Ο πρώ­τος ι­σολο­γι­σμός (σύμ­φω­να με Αν­δρε­ά­δη, Ζω­γρά­φο, Χου­μα­νί­δη, Μά­μου­κα) του υ­πό σύ­σταση Ελ­λη­νι­κού Κρά­τους έ­γι­νε το 1823 και κα­τα­τέ­θη­κε στο Ά­στρος κα­ τά την Β΄ Ε­θνοσυ­νέ­λευ­ση. Ο πρώ­τος αυ­τός Ι­σο­λο­γι­σμός ή­ταν «υ­πο­θε­τι­κός» δη­λα­δή α­σα­φής και γε­νι­κό­λο­γος.

λογιστικα

Είναι ση­μα­ντι­κό να α­να­λύ­σου­με τον ε­πι μέ­ρους λο­γα­ρια­σμό των ε­σό­δων του Κράτους

λογιστικα

 

 

 

No Comments
Post a comment